HOPS

Vahvistettu HOPS

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua, ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin laatiminen on pakollista jokaiselle kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaan opiskelevalle. Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa, joka on opiskelijan kulkema tie henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintopolusta pyritään saamaan mahdollisimman järkevä ja suunnitelmallisesti etenevä. Tätä varten Teknillisessä korkeakoulussa on käytössä kahdenlaisia HOPSeja.

OmaHOPS

OmaHOPS on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Se laaditaan ensimmäisenä syksynä. Ennen lukuvuotta 2008-2009 alottaneilla se on osa jo kurssitarjonnasta poistunutta Eri-0.1145 Johdatus opiskeluun -kurssin suorittamista. OmaHOPS tehdään kurssitasolla tekniikan kandidaatin tutkintoa varten ja moduulitasolla diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Ensimmäisen omaHOPSin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tutkinnon rakenteeseen.

Jokaisen opiskelijan on syytä tehdä omaHOPS. Informaatioverkostojen opiskelijoille tarjotaan tällä hetkellä HOPSin laadinnan tueksi valmis OmaHOPS-työkalu. OmaHOPSin päivittäminen on opiskelijan vastuulla, ja sitä tarkastellaan vuosittaisissa henkilökohtaissa tuutortapaamisissa opettajatuutorin kanssa.

Opintoja on syytä suunnitella tarkemmallakin tasolla. Esim. viikkosuunnitelman teko helpottaa luentojen, laskuharjoitusten, laboratoriotöiden sekä itsenäisen työskentelyn organisointia. Myös tenttikausien suunnittelu ja toiminnan ennakointi on tärkeää. Suunnittelun tarkoituksena on jakaa opiskelu mahdollisimman tasaisesti koko lukuvuodelle.


[Sivun alkuun]