Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö K

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö -moduuli (T902-K) on 10 op:n laajuinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Kandidaattiseminaarille nimetään lukuvuosittain vastuuopettaja. Ma. prof. Stina Immonen on informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman kandidaattiseminaarin vastuuopettaja lukuvuonna 2007-2008.

Kandidaattiseminaari

Kahden opetusjakson pituinen kandidaattiseminaari järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Seminaarin opetuskielenä on suomi tai ruotsi. Siihen sisältyy tutkinto-ohjelman järjestämän opetuksen lisäksi kielikeskuksen ja kirjaston järjestämää opetusta.

Opiskelija voi valita osallistuuko hän suomen- vai ruotsinkieliseen kandidaattiseminaariin. Suositeltavaa on, että opiskelija osallistuu koulusivistyskielensä mukaiseen seminaariin.

Opiskelija tekee kandidaattiseminaarin aikana kandidaatintyönsä, esittelee sen julkisesti yleisölle ja opponentille, puolustaa sitä, opponoi toisen opiskelijan kandidaatintyötä sekä kirjoittaa kypsyysnäytteen.

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö tehdään tutkinto-ohjelman alaan liittyvästä aiheesta, josta kandidaattiseminaarin vastuuopettajan määräämä ohjaaja ja opiskelija sopivat keskenään kandidaattiseminaarin alussa. Kandidaatintyö kirjoitetaan seminaarin opetuskielellä. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kandidaatintyö on mahdollista laatia vastuuopettajan ja kypsyysnäyte osaston suostumuksella muulla kielellä.

Työ tehdään kandidaattiseminaarin aikana. Kandidaattiseminaarin tarkoitus on tukea työn tekemistä. Ohjaajan tulee seurata työn etenemistä ja tukea opiskelijaa sen tekemisessä.

Kandidaattiseminaarin vastuuopettaja päättää kandidaatintyön hyväksymisestä ja arvostelee sen ohjaajan esityksestä. Hyväksytty kandidaatintyö arvostellaan arvosanalla hyväksytty tai kiittäen hyväksytty. Työ on julkinen opinnäyte, joka on pidettävissä nähtävillä osastolla.

Kypsyysnäyte

Kandidaattiseminaarin yhteydessä tehtävä kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyönsä alaan sekä osoittaa sen kotimaisen kielen, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä, erinomainen taito.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandidaatintyön ohjaajan tai vastuuopettajan antamasta aiheesta valvotussa tilaisuudessa. Kypsyysnäytteen arvostelussa käytetään arvosanoja hyväksytty tai hylätty.

Kandidaattiseminaarin toteutus

Informaatioverkostojen kandidaattiseminaari toteutetaan syksystä 2007 lähtien lukukausittain. Kandidaattiseminaarin suorittamiseen liittyvä pääasiallinen tiedotuskanava on Optima. Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman kandidaattiseminaari toteutetaan yhteistyössä tuotantotalouden sekä automaatio- ja systeemitekniikan osaston kanssa. Seminaarin vastuuopettaja on ma. prof. Stina Immonen, stina.immonen (at) tkk.fi.

Rehtori on 7.4.2005 vahvistanut kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön väliaikaista suoritustapaa lukuvuonna 2005-2006 koskevan soveltamisohjeen. Sen mukaan vanhasta tutkintosäännöstä uuteen siirtyvä voi korvata kandidaattiseminaarin ja kandidaatintyön osaston hyväksymillä aiemmilla opinnoilla. Jos näistä opinnoista puuttuu joku kandidaattiseminaarin osa-alueen opintoja vastaava suoritus, sen voi suorittaa em. soveltamisohjeen pohjalta osaston määrittelemällä vaihtoehtoisella tavalla.


[Sivun alkuun]