Vahvistettu HOPS

Mikä HOPS on?

HOPS tarkoittaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Se on opiskelijan opintojen suunnittelemisen ja opintojen ohjaamisen työväline. Jokaisen opiskelijan on tehtävä ja vahvistutettava HOPSinsa erikseen tekniikan kandidaatin (TkK) ja diplomi-insinöörin (DI) tutkintoa varten.

Mitä HOPS pitää sisällään?

HOPSiin kirjataan pääaine ja sivuaine koodeineen sekä kaikki tutkintoon sisältyvät moduulit koodeineen. Siihen kirjataan kursseja vain poikkeustapauksissa. Sellaisia ovat JOO-opintoina suoritettavat yksittäiset kurssit ja ulkomailla suoritetut kurssit sekä DI-tutkintoon sisältyvän erikoismoduulin (C) kurssit silloin, kun moduuli koostuu henkilökohtaisesti sovittavista, esim. ulkomailla suoritetuista opinnoista.

Ulkomailla suoritettavat opinnot ilmoitetaan HOPSissa niin tarkasti (moduuli, kokonaisuus, kurssit yms.) kuin mahdollista.

Minkä lukuvuoden opintosuunnitelman mukaan HOPS tehdään?

Tutkintoon kuuluvat moduulit voi suorittaa ensimmäisen läsnäololukuvuoden tai minkä tahansa myöhemmän lukuvuoden opetussuunnitelman (opinto-oppaan) mukaan.

P-, O-, A1-, ja A2-moduuli on suoritettava saman lukuvuoden opetussuunnitelman (opinto-oppaan) mukaan. Tästä voi poiketa vain perustellusta syystä.

Mihin HOPS laaditaan?

Tee HOPSisi www-sivuilta löytyvälle lomakkeelle. Huomaathan, että pääaineen koodi ei nimestään huolimatta ole sama kuin sen jatkomoduulin koodi!
Pääaineiden koodit näkyvät opinto-oppaissa ja ovat vuosina 2005-2009 olleet seuraavat: Mediatekniikka: T3004, Tietointensiivinen liiketoiminta T3008, Vuorovaikutus ja viestintä T3009. Lukuvuonna 2010-2011 koodit ovat seuraavat: Media IL3009, Ihminen ja vuorovaikutus IL3008 ja Tietointensiivinen liiketoiminta T3008.

Milloin HOPS on vahvistutettava?

HOPSin vahvistamiselle ei ole tarkkoja määräaikoja, mutta sinun on vahvistutettava TkK-tutkinnon HOPS ennen kuin aloitat kandidaattiseminaarin ja DI-tutkinnon HOPS ennen kuin haluat hyväksyttää diplomityön aiheen.

Miten HOPS vahvistutetaan?

Toimita laatimasi HOPS kahtena kappaleena informaatioverkostojen suunnittelijalle (huone B211) tai opintosihteerille (huone B204).

Informaatioverkostojen opintosihteeri vahvistaa TkK-tutkinnon HOPSin ja pääaineen syventävän moduulin professori DI-tutkinnon HOPSin, sen jälkeen kun suunnittelija on tarkistanut sen.

JOO-opinnot HOPSissa

Jos haluat sisällyttää tutkintoosi toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO-opintoina suoritettavia opintoja tai Aalto-yliopiston sisäisen liikkuvuuden kursseja, sinun on kirjattava ne HOPSiisi. Ja jos haluat sisällyttää TkK-tutkinnon HOPSiin JOO-opintoina suoritettavan tai Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tai taideteollisen korkeakoulun sisäisen liikkuvuuden kursseista koostuvan sivuaineen, sinun on saatava siihen pääaineen professorin lupa ennen kuin toimitat HOPSisi vahvistettavaksi. Jos sinulle ei myönnetä hakemaasi JOO-opinto-oikeutta, lupa ko. sivuaineen sisällyttämiseksi tutkintoon kumoutuu ja joudut vahvistuttamaan HOPSisi siltä osin uudestaan.

Kuka auttaa HOPSin laatimisessa?

Jos tarvitset apua HOPSin laatimisessa, ota yhteyttä informaatioverkostojen opintosihteeriin tai suunnittelijaan tai kysy neuvoja opintoneuvojalta tai opettajatuutoriltasi.

Vahvistettu HOPS

Sinulla voi olla vain yksi vahvistettu HOPS. Jos haluat muuttaa sitä, sinun on vahvistutettava se uudelleen. Vahvistettu HOPS velvoittaa sopimuksen molempia osapuolia: sinua ja Teknillistä korkeakoulua. Se antaa sinulle oikeuden opiskella HOPSin mukaisesti. Toisaalta sinulla on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa vahvistettua HOPSia.


[Sivun alkuun]