Diplomityö ja valmistuminen

Diplomityön aihe, kieli, valvoja ja ohjaaja/t
Diplomityön hyväksyminen ja arvostelu
Siis näin
Valmistuminen

Diplomityön aihe, kieli, valvoja ja ohjaaja/t

Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta ja tavallisesti pääaineen professorin valvonnassa. Koulutusneuvosto voi perustellusta syystä antaa luvan diplomityön tekemiseen myös sivuaineeseen liittyvästä aiheesta. Informaatioverkostojen koulutusneuvosto vahvistaa informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijan diplomityön aiheen ja kielen sekä nimittää työlle valvojan ja yhden tai kaksi ohjaajaa. Päätös tiedotetaan opiskelijalle.

Opiskelijan on pyydettävä kirjallisesti koulutusneuvostolta aiheen ja kielen vahvistamista sekä valvojan ja ohjaajan/ohjaajien nimittämistä työlle. Valvojan tulee pääsääntöisesti olla TKK:n professori. Perustellusta syystä valvojaksi voidaan nimittää myös TKK:ssa päätoimisessa palvelussuhteessa toimiva dosentti. Ohjaajalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Ohjaajana voi toimia myös diplomityön valvoja. Diplomityön valvoja tai ohjaaja ei voi olla työn tekijän sukulainen tai muulla tavalla esteellinen.

Opiskelija voi hakea diplomityön aiheen vahvistamista, kun tutkinnon ensimmäinen osa on suoritettu ja kokonaisopintoviikkomäärä on vähintään 140 opintoviikkoa (Tutkintosääntö 1995, 13 §).

Diplomityön aihe on voimassa korkeintaan vuoden aiheen vahvistamispäivästä. Jos työtä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, aihe raukeaa ja on haettava uutta aihetta. Uusi aihe vahvistetaan vastaavalla tavalla kuin rauennut, eli toimittamalla täytetty ja valvojan allekirjoittama diplomityön aihehakemus -lomake informaatioverkostojen opintosihteerille tai suunnittelijalle.

Opiskelijan on itse huolehdittava, että hänen diplomityönsä aihe on voimassa työn valmistuttua.

Diplomityön hyväksyminen ja arvostelu

Opiskelijan on pyydettävä diplomityönsä hyväksymistä ja arvostelua kirjallisesti oman koulutusohjelmansa koulutusneuvostolta. Diplomityön arvostelun edellytyksenä on, että kypsyysnäyte on suoritettu hyväksytysti sekä sisällön että kielen osalta ja että diplomityöesitelmä on pidetty.

Valvojan tulee esittää diplomityöstä kirjallinen lausuntonsa perusteluineen ja arvosanaehdotuksineen pääsääntöisesti kuukauden kuluessa siitä, kun työ on jätetty hyväksyttäväksi ja arvosteltavaksi.

Koulutusneuvosto päättää diplomityön hyväksymisestä ja antaa siitä arvosanan perehdyttyään työn valvojan kirjalliseen lausuntoon. Päätös tiedotetaan opiskelijalle.

Diplomityön arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Aalto-yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisua pyydetään vapaamuotoisella hakemuksella.

Tutkintolautakunnalle tulevat oikaisupyynnöt osoitetaan:
Aalto-yliopiston tutkintolautakunta
Kirjaamo
PL 11000
00076 AALTO

Diplomityön arviointiohje

Hakemusten määräpäivät

Hakemukset sekä diplomityön aiheen vahvistamiseksi että työn hyväksymiseksi ja arvostelemiseksi on toimitettava informaatioverkostojen opintosihteerille (huone B204) tai suunnittelijalle (huone B211) määräpäivään mennessä. Määräpäivä on kaksi viikkoa ennen ao. koulutusneuvoston kokousta. Sen jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät seuraavaan kokoukseen. Määräpäivästä joustetaan vain perustelluissa tapauksissa.

Pääsääntöisesti koulutusneuvosto kokoontuu elo-kesäkuun aikana kerran kuukaudessa:
Informaatioverkostojen koulutusneuvoston kokoukset ja hakemusten määräpäivät

Siis näin:

Lomakkeet

Diplomityön aihehakemus
Diplomityön hyväksyminen ja arvostelu
Lomakkeella voi hakea diplomityön arvostelua ja hyväksymistä sekä tutkintotodistusta tai vain diplomityön arvostelua ja hyväksymistä. Tällöin tutkintotodistusta haetaan erillisellä todistushakemuksella.
Diplomityöesitelmä
Kypsyysnäyte
Diplomityön tiivistelmä / Sammandrag / Abstract -lomakkeet löytyvät osoitteesta:
http://information.tkk.fi/fi/opinnot/tietotekniikka/lomakkeet/#diplomityo

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa kypsyysnäytteestä
Kirjansitomoja

Valmistuminen

Jos tutkintoon sisältyvät muut kuin ensimmäisen osan opinnot on vielä ryhmittelemättä, ryhmittele opintosi ennen tutkintotodistuksen jättämistä. Voit tehdä ryhmittelyluonnoksen esim. Oodiotteeseesi tai Excel-taulukkoon. Ryhmittelyluonnoksesta on selkeästi käytävä ilmi, mihin opintokokonaisuuteen (suunta, pääaine, sivuaine/sivuaineet ja vapaasti valittavat) kukin opintojakso/kurssi sijoitetaan. Ryhmittelyssä on myös ilmoitettava, minkä lukuvuoden opinto-oppaan tai opinto-oppaiden mukaan opintokokonaisuudet on ryhmitelty.

Opinnot voi ryhmitellä sen lukuvuoden opinto-oppaan, jolloin on hyväksytty informaatioverkostojen koulutusohjelmaan tai minkä tahansa sen jälkeisen opinto-oppaan mukaan. Tutkinnon ensimmäisen osan ja suunnan opinnot on kuitenkin suoritettava saman lukuvuoden opinto-oppaan mukaan.

Sinun on pyydettävä diplomi-insinöörin tutkinnon hyväksymistä kirjallisesti informaatioverkostojen koulutusneuvostolta. Todistuspyyntö liitteineen toimitetaan informaatioverkostojen opintosihteerille (B204) tai suunnittelijalle (B211) viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusneuvoston kokousta.

Valmistumispäivä on se päivä, jolloin tutkinto hyväksytään, ts. ao. koulutusneuvoston kokouspäivä.

Diplomityön hyväksymistä ja valmistumista voi pyytää samassa koulutusneuvoston kokouksessa.

Diplomi-insinöörin tutkintotodistukset jaetaan kerran kuukaudessa järjestettävässä todistustenjakotilaisuudessa. Jos olet estynyt osallistumaan tilaisuuteen, voit hakea todistuksesi TKK:n opintotoimistosta todistustenjakotilaisuuden jälkeen. Todistusta noutaessa on todistettava henkilöllisyys. Voit myös pyytää postittamaan todistuksesi. Tämä edellyttää valtakirjan toimittamista opintotoimistoon.

Lomakkeet

Tutkintotodistuspyyntö
Valtakirja ja Fullmakt tutkintotodistuksen postittamiseksi

TKK:n todistustenjakotilaisuudet sekä näihin liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta:
http://www.tkk.fi/fi/opinnot/neuvonta/valmistumisvaiheen_ohjeita/index.html#todjak

Tilaisuudet järjestetään päätalon Mellin-salissa. Tilaisuuteen lähetetään kutsu, jossa on tilaisuuden ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet.


[Sivun alkuun]