Diplomityö

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Diplomityö
Kypsyysnäyte ja diplomityöesitelmä

Diplomityö

Diplomityön laajuus on 20 opintoviikkoa. Pääsääntöisesti se tehdään pääaineen alalta. Diplomityön tekemiseen sivuaineen alalta tarvitaan pääaineesta vastaavan professorin puolto ja opiskelijan osaston lupa.

Diplomityö laaditaan koulutusohjelman tehtäväalueeseen liittyvästä aiheesta, josta professori, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija sopivat. Osasto nimeää diplomityölle valvojan ja ohjaajan samalla kun se vahvistaa diplomityön aiheen.

Yleensä diplomityö tehdään opiskelijan valitseman pääaineen professorin valvonnassa. Työn ohjaajana voi toimia valvojan puoltama, aiheeseen perehtynyt henkilö korkeakoulusta tai sen ulkopuolelta. Valvoja voi tarvittaessa toimia myös työn ohjaajana.

Määräajasta sopivat diplomityön valvoja ja tekijä niin, että se on korkeintaan yksi vuosi. Jos diplomityötä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, aihe raukeaa ja opiskelijan on haettava osastolta uutta diplomityön aihetta.

Diplomityön aihetta voi hakea, kun tutkinnon ensimmäinen osa on suoritettu ja opintoviikkoja on vähintään 140. Työn nimen ei tässä vaiheessa tarvitse olla lopullinen, mutta sen aihepiiriä ei saa muuttaa ilman eri hakemusta ja osaston lupaa.

Aiheen vahvistamista haetaan omalta osastolta, ts. informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelija hakee sitä tietotekniikan osastolta. Tarkoitusta varten on oma lomake, jonka voi tulostaa verkosta tai hakea osaston kansliasta. Lomake palautetaan koulutusohjelman suunnittelijalle ennen osastoneuvoston kokousta, jossa aihe halutaan vahvistuttaa.

Tutkintosäännön mukaan opiskelijan on osoitettava kypsyyttä diplomityön aiheen käsittelemisessä. Diplomityö kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelijan hakemuksesta osaston hyväksymällä muulla kielellä. Vieraalla kielellä kirjoittamiseen on mahdollista saada apua ottamalla ajoissa yhteyttä kieli- ja viestintäkeskukseen ja suorittamalla henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvan opintojakson Kie-98.006 Diplomityö vieraalla kielellä. Lisätietoa asiasta.

Diplomityö on hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa noudattava selostus tehdystä työstä, käytetyistä menetelmistä sekä työn aikana tehdyistä ratkaisuista ja saaduista tuloksista perusteluineen. Se ei ole tekninen tai muu käsikirja. Selostuksessa on käytettävä hyvää kieltä ja vakiintunutta teknistä sanastoa. Jäsennelty rakenne, huolellinen kieliasu, selkeä tyyli ja perusteettomien vierasperäisten sanontojen välttäminen parantavat työn ymmärrettävyyttä ja vakuuttavuutta. Tarkempia ohjeita on syytä kysyä diplomityön valvojalta.

Tutkintosäännön mukaan valvojan tulee diplomityön tekoaikana järjestää opiskelijalle mahdollisuus antaa selvityksensä työn edistymisestä ja antaa tästä palautetta. Vastaavasti valvoja voi pyytää opiskelijaa selvittämään työnsä edistymistä.

Diplomityö on mahdollista tehdä myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä. Tällöin opiskelijan on osoitettava itsenäinen osuutensa siitä.

Tietotekniikan osaston muistilista diplomityötekijälle
Muita ohjeita ja materiaalia diplomityöntekijälle

Diplomityön tekijän on myös suositeltavaa tutustua tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisiin ohjeisiin "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen". Teknillinen korkeakoulu on sitoutunut noudattamaan ohjeistoa.

Kypsyysnäyte ja diplomityöesitelmä

Tutkintosäännön mukaan diplomityöhön sisältyy sekä seminaariesitelmä (ns. diplomityöesitelmä) tai vastaava esittelytilaisuus että kypsyysnäyte. Diplomityötä ei voida hyväksyä ja arvostella ennen kuin kypsyysnäyte on hyväksytty ja diplomityöesitelmä pidetty.

Kypsyysnäytteellä osoitetaan tutkintoasetuksen mukaan suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä diplomityön alaan. Se kirjoitetaan valvotussa koetilaisuudessa diplomityön valvojan antamasta aiheesta, joka on diplomityön alalta. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan kuten kuulusteluun (tenttiin).

Kypsyysnäyte on noin neljän sivun mittainen essee. Siten siihen eivät kuulu esim. ranskalaisin viivoin tehdyt luettelot. Käsialan on oltava selkeää, siistiä ja luettavaa, ja oikeinkirjoitussääntöjä on noudatettava. Kypsyysnäytteen yleisohjeet ja yliopistoissa noudatettavat kielentarkastusta koskevat kypsyysnäytteen perusvaatimukset löytyvät täältä.

Koska kypsyysnäytteellä osoitetaan sekä perehtyneisyyttä diplomityön alaan että kielitaitoa, sen arvostelevat työn valvoja (sisältö, perehtyneisyys) ja kieli- ja viestintäkeskuksen opettaja (kielitaito). Kypsyysnäytteen suorituksen voi uusia.

Opiskelija sopii diplomityöesitelmän ajankohdan työnsä valvojan kanssa siten, että se pidetään ennen diplomityön arvostelua.

Osaston diplomityöesitelmä- ja kypsyysnäyte -lomakkeet löytyvät verkosta. Niitä saa myös osaston kansliasta.

Yliopisto määrää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita kotimaisten kielten taitoa.


[Sivun alkuun]