Syventävä moduuli A3

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa diplomi-insinöörin tutkinnon pääaine koostuu kandidaatin tutkinton pääainetta syventävästä A3-moduulista. Myös kokonaan uuden pääaineen valinta on mahdollista tietyt esitietovaatimukset suorittamalla. Informaatioverkostoissa on tarjolla kuusi A3-moduulia: digitaalinen media, ihmisläheiset tietojärjestelmät, liiketoimintaverkostot, sisällöntuotanto, tietoyritykset ja yrityksen viestintäjärjestelmät. Moduulin laajuus on 20 op.

Digitaalinen media (T251-3)

Digitaalisella medialla tarkoitetaan tietotekniikan sovelluksia, joissa hyödynnetään tekstiä, kuvaa, ääntä, animaatiota ja videoita. Moduuli antaa perustietoja ja -taitoja eri medioiden tuotanto-, käyttö- ja siirtotekniikoista. Keskeisiä opetusalueita ovat multimedia, tietokonegrafiikka, virtuaalitekniikka sekä WWW-tekniikat. Moduuli tarjoaa laajan näkökulman digitaalisen median tekniikoihin. Sovellusalueet vaihtelevat mobiilipeleistä suuriin WWW-järjestelmiin ja isojen virtuaalilaitteistojen hyödyntämiseen.

Vastuuprofessorit: Lauri Savioja, Tapio Takala, Petri Vuorimaa ja Juha Tuominen

Koodi Kurssi Laajuus
T-111.5300 Tietokonegrafiikan jatkokurssi 4 op
T-111.5500
tai T-111.5550
Tietokonegrafiikan seminaari L
Multimedian seminaari
4 op
4 op
  lisäksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy  
T-111.5450 Tietokoneanimaatio L 6 op
T-111.5400 Keinotodellisuus L 4 op
T-111.5360 WWW Applications 4 op
T-111.5350 Multimedia Programming 4 op
T-111.5600 Digitaalisen median erikoistyö 2–4 op

Ihmisläheiset tietojärjestelmät (T110-3)

Moduulissa perehdytään käyttäjien toiminnan ja toimintaympäristön huomiointiin osana järjestelmäkehitystä. Moduulin opetuksessa käydään läpi ihmisen ja tietojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen rakentuminen sekä yksilö- että organisatorisesta näkökulmasta sekä perehdytään tärkeimpiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiin ja käsitteisiin.

Vastuuprofessorit: Marko Nieminen (koordinoija) ja Matti Vartiainen

Koodi Kurssi Laajuus
TU-53.1161 (Työjärjestelmien analysointi ja kehittäminen) korvattu kurssilla Työpsykologian erikoistyö 6 op
T-121.5600 Käytettävyyden arviointi 6 op
T-121.5700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu 4 op
TU-53.1117b
(Distributed Work and Groupware Technology) korvattu kurssilla Oppiminen
ja oppimisympäristöt 3-6op

4 op

Liiketoimintaverkostot (T120-3)

Moduuli antaa tietoa yritysten ydinprosessien kuten tilaus-toimitusprosessien, tuotekehitysprosessien sekä asiakaspalveluprosessien johtamisesta ja kehittämisestä verkottuneessa liiketoimintaympäristössä. Moduuli luo valmiudet toimia organisaation sisäisten tai yritysten välisten prosessinkehityshankkeiden vetäjinä, liiketoimintaprosessien 'omistajina' sekä verkottuneen liiketoiminnan strategisissa kehitys- ja konsultointitehtävissä. Se valmentaa myös tutkijan työhön liiketoimintaverkostojen tutkimusalueella.

Vastuuprofessori: Riitta Smeds

Koodi Kurssi Laajuus
T-124.5100 Verkottuneet liiketoimintaprosessit ja -mallit 4 op
T-124.5200 Liiketoimintaprosessien kehittämisen menetelmät 3 op
T-124.5300 Liiketoimintaprosessien kehittäminen, projektityö 5 op
T-124.5400 Teoreettisia näkökulmia liiketoimintaprosesseihin L 4 op
T-124.5500 Diplomityöseminaari 1 op
T-124.5600 Yrityspeli 3 op

Sisällöntuotanto (T252-3)

Digitaalisen median (eli uusmedian) sisällöntuotanto on pääasiassa sähköisille viestimille laaditun kulttuurin, dokumenttien, opetuksen, tutkimuksen, viihteen tai markkinoinnin ohjelmasisällön tuottamista ja siihen liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa. Merkittävä osa koulutuksesta on projekteihin osallistumista, joissa pyritään kokeellisesti kehittämään uusia sisällöllisiä ideoita. Tavoitteena on tuotantoprosessin kokonaisvaltainen hallinta ja kyky soveltaa tätä erilaisilla toimialoilla.

Vastuuprofessorit: Tapio Takala ja Petri Vuorimaa

Koodi Kurssi Laajuus
T-111.5005 Konseptointi ja käsikirjoitus 3 op
T-111.5007 Multimedian projektityö 5 op
T-111.5077 Sisällöntuotannon projektityö 6-9 op
  lisäksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy  
T-111.5015 Elokuvakerronta 5 op
T-111.5020 Kuvallinen ilmaisu 3 op
T-111.5030 3D-tuotanto 5 op
T-111.5070 Sisällöntuotannon erikoiskurssi 2-6 op
T-111.5080 Sisällöntuotannon seminaari 4-8 op

Tietoyritykset (T140-3)

Moduuli antaa tietoja ja luo taitoja ja ymmärrystä tietointensiivisten yritysten johtamiseen ja yrittäjyyteen. Moduulin sisältöalueita ovat yritysverkostot ja liiketoiminnan johtaminen globaalissa verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä sekä tieto- ja kommunikaatioalan teknologia-, tuotanto- ja palveluyritysten yrittäjyys.

Vastuuprofessorit: Eero Eloranta (koordinoija), Eila Järvenpää ja Tomi Laamanen

Koodi Kurssi Laajuus
TU-22.1213 Kysyntä- ja toimitusketjujen hallinta 4 op
TU-53.1200 Tiedon ja osaamisen johtamisen jatkokurssi 4-5 op
TU-91.2004 Advanced Strategic Management 5 op
TU-22.1160 Business Game 1-2 op
  lisäksi yksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy  
TU-22.1155 Teollisuustalouden erikoistyö 5 op
TU-53.1170 Työpsykologian ja johtamisen erikoistyö 5 op
TU-91.xxxx myöhemmin päätettävä erikoistyökurssi  

Yrityksen viestintäjärjestelmät (T150-3)

Digitaaliset tietosisällöt ja tietoverkot tarjoavat uusia mahdollisuuksia yritysten ulkoiselle ja sisäiselle viestinnälle, sähköiselle liiketoiminnalle, tietosisältöjen ja palveluiden integraatiolle, sekä tietojärjestelmien hajautetuille ratkaisuille verkkopalveluina. Moduulissa opiskellaan verkkoperustaisia sähköisen viestinnän teknologioita ja sovellusmahdollisuuksia erityisesti yritysmaailman näkökulmasta. Aihepiirin osa-alueita ovat mm. automaatio-, tieto- ja viestintäjärjestelmien integraatio, tiedon ja tietämyksen hallinta ja kommunikointi yrityksissä sekä tuotedokumentaatio ja tekniikka markkinointiviestinnässä.

Vastuuprofessorit: Eero Hyvönen (koordinoija), Eila Järvenpää, Kari Koskinen, N.N. (T-osaston professori) ja Pirkko Oittinen

Koodi Kurssi Laajuus
  vähintään neljä kurssia seuraavista  
AS-75.3133 Mediatuotantoprosessit ja -järjestelmät L 5–6 op
AS-75.3600 Semanttiset web-palvelut L 4 op
AS-116.3110 Teollisuuden tietojärjestelmät 4 op
T-86.5141 Enterprise Systems Architecture 4 op
TU-53.1320 Organizations and Networks P 4 op
  lisäksi seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy  
AS-75.3206 Viestintätekniikan harjoitustyöt 3–9 op
AS-75.3400 Älykkäiden viestintäjärjestelmien projektityöt L 2–8 op
AS-116.3130 Automaation tietotekniikan projektityöt 2–9 op
T-86.5150 Yritysten tietojärjestelmien erikoistyö L 3–10 op
TU-53.1310 Advanced Course on Knowledge and Competence Management P 4 op

[Sivun alkuun]