Ihmisläheiset tietojärjestelmät

Tutkinnon I osa | Suunnan opinnot | Pääaine | Sivuaine | Vapaasti valittavat | Harjoittelu | Diplomityö

Pakolliset opintojaksot
Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vastuuprofessorit: Marko Nieminen (T-121) ja Matti Vartiainen (TU-53)

Yhteyshenkilö: N.N

Työjärjestelmän toimivuuteen ja tuloksellisuuteen vaikuttaa olennaisesti sen käyttämän tieto- ja kommunikaatiotekniikan laatu. Tietojärjestelmän laatuun vaikutetaan sen suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton kautta. Laadukas suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto edellyttävät puolestaan loppukäyttäjien ja toimintaympäristön tarpeiden ymmärtämistä. Tieto- ja kommunikaatiojärjestelmät on suunniteltava, toteutettava ja otettava käyttöön niin, että ne tukevat tietämyksen muodostumista, jakamista ja käyttämistä yksittäisten käyttäjien kohdalla, työryhmissä, organisaatioissa ja niistä muodostuvissa verkostoissa.

Käytettävyydeltään hyvien tietojärjestelmien suunnittelu edellyttää kehittäjiltään käyttäjäkeskeisten tuotekehitysmenetelmien lisäksi kykyä analysoida ja ymmärtää loppukäyttäjien ominaisuuksia ja tarpeita. Tähän tarvitaan ihmisen tiedonkäsittelyn ja hajautetun tietämyksen perusteiden teoreettista tuntemusta. On myös kyettävä analysoimaan ja mallintamaan työprosesseja ja muuta toimintaympäristöä, kuten työryhmien, organisaatioiden ja verkostojen toimintaa, joita varten tietojärjestelmiä suunnitellaan ja joissa niitä otetaan käyttöön. Metodisena perustana on erilaisten tiedonkeruumenetelmien hallinta sekä laboratoriomaisessa tutkimusympäristössä että kentällä yritysympäristössä.

Tätä varten pääaine tarjoaa sekä teoreettisia ja metodisia opintoja että tuotekehitykseen liittyviä konstruktiivisia opintoja. Teoreettiset ja metodiset opinnot kattavat mm. seuraavia alueita: ryhmän, organisaation ja verkoston toiminta, organisaation oppimisen tukeminen, käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen menetelmät, käyttöliittymien suunnittelun menetelmät, käytettävyyden arvioinnin menetelmät ja tuotekehitysmenetelmät, kognitio, havaitseminen ja ihmisen tietojenkäsittely.

Konstruktiiviset opinnot koostuvat ryhmätöinä toteutettavista projektimuotoisista opinnoista, jotka soveltavat ja syventävät muissa opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja ja liittävät ne koulutusohjelman muiden pääaineiden tematiikkaan.

Pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kehittää tarkoitukseensa soveltuvia ja käytettäviä tuotteita ja palveluja yhdessä käyttäjien ja eri asiantuntijoiden kanssa erityisesti tieto- ja tietoliikennetekniikan tarjoamien välineiden avulla. Tavoitteena on myös luoda opiskelijoille valmiudet toimia organisaation sisäisenä asiantuntijana, kun tieto- ja kommunikaatiojärjestelmiä otetaan käyttöön ja räätälöidään sekä ylläpidetään ja kehitetään loppukäyttäjän toimintaympäristössä. Tämän vuoksi pääaineen suorittaminen rakentuu loppukäyttäjien tarpeista lähtevien harjoitustöiden ympärille, joissa tietojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto yhdistetään aiheen teoreettiseen käsittelyyn.

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintoviikkoa.

Pakolliset opintojaksot

TU-53.161 Työjärjestelmien analysointi ja kehittäminen 4 ov
T-121.600 /
T-121.700
Käytettävyyden arviointi tai
Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu
4 ov
4 ov
T-121.800 Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprojekti 4-8 ov


Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valitaan seuraavista opintojaksoista siten, että pääaineen laajuus 25 ov täyttyy

(a) Käyttöliittymien suunnitteluun painottuvat opintojaksot

T-111.310 Vuorovaikutustekniikka 3 ov
T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 2 ov
T-121.500 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen erikoistyö 1-6 ov
T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu 4 ov
T-121.850 Käytettävyyden yksilöllinen opintojakso 1-6 ov
T-121.900 Käyttöliittymien ja -käytettävyyden seminaari 2-6 ov
T-121.950 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen lopputyöseminaari 2 ov
AS-84.147 Automaation käyttöliittymät 2 ov


(b) Tietojärjestelmien käyttöön organisaatiossa painottuvat opintojaksot

TU-53.111 Virtuaalinen työympäristöopetus 1 ov
TU-53.113 Työn ja työpaikan ergonominen suunnittelu 2 ov
TU-53.117b Collaborative Work and Groupware Technolog 3 ov
TU-53.163 Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa 2 ov
TU-53.251 Oppivan organisaation perusteet
3 ov
TU-53.252 Oppiva organisaatio, seminaari 3 ov
TU-53.263 Oppiminen ja oppimisympäristöt 2-4 ov
TU-53.301 Knowledge Management 2-3 ov
TU-53.308 Organizational networks and communication 2 ov


Lisäksi seuraavat Helsingin yliopiston psykologian laitoksen järjestämät opintojaksot, jotka on mahdollista suorittaa esim. JOO-sopimuksella. Kurssien luentoaikataulut lukuvuoden 2004-2005 osalta löytyvät näiltä sivuilta.

Pps214 Havaintopsykologia I 3 ov
Pps215 Kognitiivinen psykologia I 3 ov
Pps260a Havaintopsykologia II 2-5 ov
Pps260b Kognitiivinen psykologia II 2-5 ov

[Sivun alkuun]